1. Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo i tekstowych dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę Matma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-819) przy ul. Puławskiej 284, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000903458, NIP: 9512520345, zwaną dalej Administracją serwisu lub Firmą.

 1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Definicje
 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.matma24.pl
 2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty.
 4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 6. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami: blik, karta, przelewy24.
 7. Dostęp do płatnej usługi jest ograniczony czasowo.
 8. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana ilościowo lub okresowo.
 9. Formularz Rejestracyjny – formularz, który wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 10. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika w procesie zakładania konta lub odzyskiwania hasła.
 11. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 12. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 1. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
 1. Korzystanie z Usługi i poszczególnych Produktów może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Serwis w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 4. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 5. Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub zmianie zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.
 6. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów wideo oraz innych form treści, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 8. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 4.1 niniejszego Regulaminu.
 10. Ze względu na specyfikę Usługi (udostępnianie treści cyfrowych online), Serwis nie udostępnia możliwości odstąpienia od umowy. W określonych przypadkach sprzedawca może zaoferować kupującym gwarancję zwrotu pieniędzy na określonych przez sprzedawcę i szczegółowo opisanych warunkach.
 1. Zasady świadczenia Usługi
 1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 4. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu było poprawne. Jednakże Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na kontakt@matma24.pl. Będą one rozpatrywane indywidualnie.
 5. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi, podejrzenie próby takiego włamania, oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie, udostępnianie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 7. Ze względu na niezależne od Firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 8. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Firma bądź inny podmiot, od którego Firma uzyskała odpowiednią licencję.
 9. Firma informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 10. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 1. Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres kontakt@matma24.pl.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3. o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Osoba lub podmiot dokonujący zakupu Usługi zgadza się na przetwarzanie przez Firmę faktu korzystania z jej usług w celach promocyjnych oraz na umieszczenie logotypu w portfolio Firmy. Jednocześnie Firma oświadcza, że nie będzie ujawniała żadnych danych poufnych bez zgody drugiej strony.
 3. Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Zmiany Regulaminu
 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu lub podczas logowania Użytkownika do Serwisu lub drogą mailową.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.