Planimetria to dział geometrii zajmujący się własnościami płaszczyzn i jej podzbiorów. Inaczej mówiąc, planimetria jest geometrią płaszczyzny. Do planimetrii możemy zaliczyć między innymi własności figur geometrycznych płaskich.

Podstawowe własności płaszczyzny

Podstawowe informacje dotyczące własności płaszczyzny, które należy zapamiętać, brzmią:

 • najmniejsza ilość punktów, które musimy obrać, aby nie leżały one na jednej prostej, to trzy punkty
 • przez dwa punkty możemy poprowadzić wyłącznie jedną prostą,
 • przez każdy punkt możemy poprowadzić minimum jedną prostą.

 

Skupiając się na planimetrii, należy także skupić się na definicjach najważniejszych pojęć geometrycznych, takich jak:

 • czworokąt (wielokąt posiadający 4 boki, suma jego kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni),
 • dwusieczna kąta (półprosta dzieląca kąt na dwa kąty przystające, swój początek ma w wierzchołku tego kąta),
 • kąt dopisany do okręgu w punkcie A (kąt wypukły, który jest zawarty między cięciwą poprowadzoną z punktu A na okręgu, a styczną do okręgu, która przechodzi przez punkt A),
 • kąty dopełniające (dwa katy, których miara wynosi łącznie 90 stopni),
 • kąt prosty (kąt mierzący równo 90 stopni),
 • kąt ostry (każdy kąt, który ma mniej niż 90 stopni i więcej niż 0),
 • kąt rozwarty (kąt mierzący więcej niż 90 stopni, jednak mniej niż 180),
 • kąt wklęsły (kąt mierzący więcej niż 180 stopni, jednak mniej niż 360),
 • kąt wypukły (kąt, który ma równe 180 stopni lub mniej),
 • kąty wierzchołkowe (dwa kąty, których wierzchołki stykają się w jednym punkcie, są utworzone przez dwie przecinające się proste),
 • odcinek (część prostej, która jest zawarta pomiędzy jej dwoma punktami; punkty także są wliczane w odcinek),
 • prosta,
 • półprosta (figura, która składa się z punktu leżącego po jednej stronie prostej),
 • punkt (najmniejszy bezwymiarowy obiekt geometryczny oznaczany najczęściej wielkimi literami alfabetu),
 • oś symetrii (prosta, która dzieli figurę na dwie przystające części),
 • symetralna odcinka (prosta prostopadła do danego odcinka, która przechodzi przez jego środek),
 • środek symetrii (punkt, względem którego figura jest do siebie środkowosymetryczna),
 • środkowa trójkąta (odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku),
 • trójkąt (wielokąt posiadający trzy boki, o sumie miar kątów wewnętrznych równej 180 stopni),
 • wielokąt foremny (wielokąt wypukły posiadający wszystkie boki takiej samej długości oraz wszystkie kąty o takiej samej mierze).

 

Przykłady figur będących przedmiotem zainteresowania planimetrii: wielokąty: trójkąt, kwadrat, romb, równoległobok, trapez, deltoid, oraz spoza wielokątów: okrąg i koło.